Menu

Ochrana osobných údajov

 Dokumenty na stiahnutie: Príloha 4 Pravidla ochrany osobných údajov

                                           Príloha 12B Podmienkami spracovania osobných údajov

PRAVIDLÁ OCHRANY A SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
JR Tronic s.r.o.
1. ZÁSÁDY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
2. AKÝMI PRÁVAMI DISPONUJETE V POSTAVENÍ DOTKNUTEJ OSOBY?
3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
4. AKÉ SÚ KATEGÓRIE PRÍJEMCOV VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
5. USKUTOČŇUJE PREVÁDZKOVATEĽ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EÚ ?
6. AKÉ SÚ OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA?
7. BUDE PREVÁDZKOVATEĽ POUŽÍVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE NA AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE?
8. „COOKIES"
9. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ
10. ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
11. ZÁRUKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

S účinnosťou odo dňa 25.5.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho par-lamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie").

PREVÁDZKOVATEĽ: JR Tronic s.r.o., so sídlom Domovina 181/8, 951 44 Výčapy-Opatovce, IČO: 44688326, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 24232/N (ďalej len „Prevádzkovateľ").

1. ZÁSÁDY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa, po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania.

Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa, prípadne prevádzkovateľom určení sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje na základe pokynov prevádzkovateľa a v mene prevádzko-vateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa.

V prípade, ak budú Vaše osobné údaje zálohované na záložných úložiskách, budú tieto údaje vymazané v súlade s jednotlivými pravidlami zálohovania. Údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na prechá-dzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu.

2. AKÝMI PRÁVAMI DISPONUJETE V POSTAVENÍ DOTKNUTEJ OSOBY?
Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky prostredníctvom automatizo-vaných nástrojov alebo na adrese zakaznicke.centrum@jr-tronic.sk Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zá-konnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu – prijímame primerané osobné opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť, a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícií. Ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, na-príklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvod-ného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žia-dosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, kto-rým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: + 421 /2/ 3231 324; mail: statny.dozor.@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk/uoou/. V prípade po-dania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s nákupom a doručením tovaru môžete nájsť v Podmienkach spracúvania osobných údajov internetového obchodu na http://www.jr-tronic.inteo.sk/ a http://berlingerhaus-sk.sk/.
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje na ďalšie nasledovné účely v závislosti od Vášho postavenia.

Evidencia žiadosti o prijatie do zamestnania
Kategórie dotknutých osôb uchádzač/záujemca o zamestnanie/prácu
Právny základ Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, vrátane predzmluvných vzťahov
Kategória osobných údajov osobné údaje uvedené v žiadosti o prijatie do zamestnania/ v životopise, motivačnom liste, a iných prílohách
Lehota na výmaz osob-ných údajov do 30 dní od rozhodnutia o neprijatí resp. oznámení o neobsadzovaní voľnej pozície


Výberové konanie na konkrétnu pracovnú pozíciu
Kategórie dotknutých osôb uchádzač/záujemca o zamestnanie/prácu
Právny základ Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, vrátane predzmluvných vzťahov
Kategória osobných údajov osobné údaje uvedené v žiadosti o prijatie do zamestnania/ v životopise, motivačnom liste, a iných prílohách
Lehota na výmaz osob-ných údajov do 30 dní od rozhodnutia o neprijatí, resp. do ukončenia pracovného pomeru


Vedenie účtovníctva, spracovanie účtovnej a daňovej agendy
Kategórie dotknutých osôb osoby uvedené v účtovných dokladoch
Právny základ čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (spra-covanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba), Zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Kategória osobných údajov osobné údaje uvedené na účtovných a daňových dokladoch v rozsahu bežných osob-ných údajov
Lehota na výmaz osob-ných údajov do 6 M od uplynutia 10 rokov od splnenia daňovej povinnosti


Evidencia dodávateľov/odberateľov
Kategórie dotknutých osôb osoba oprávnená konať v mene dodávateľa/odberateľa, poverený zamestnanec dodávateľa/odberateľa (dodávateľ/odberateľ ako právnická osoba)
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia dodávateľov/odberateľov
Kategória osobných údajov kontaktné osobné údaje uvedené v zmluvách, resp. návrhoch dodávateľských zmlúv
Lehota na výmaz osob-ných údajov do 12 M od ukončenia spolupráce/ zániku záväzkovo právneho vzťahu


Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmluvy, škody a iného právneho titulu
Kategórie dotknutých osôb fyzické osoby – účastník konania resp. mimosúdneho vymáhania a osoby oprávnené konať v ich mene,
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia dodávateľov/odberateľov
Kategória osobných údajov meno, priezvisko a adresa pobytu, adresa na doručovanie v elektronickej forme, pod-pis, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania súd-nych/mimosúdnych sporov, vymáhania náhrady škody a pohľadávok
Lehota na výmaz osob-ných údajov jednotlivé lehoty uchovávania sú rôzne od uplatňovaného práva/nároku v zmysle ustanovení §100-§114 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, minimálne 10 rokov od právoplatného skončenia súdneho/mimosúdneho vymáhania


Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z., evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa Kapitoly III a oznámení podľa čl. 33 a 34 Nariadenia
Kategórie dotknutých osôb dotknuté osoby, ktorých sa podanie na uplatnenie práva týka; dotknuté osoby, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka
Právny základ Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a oznámení porušenia ochrany osobných údajov
Kategória osobných údajov bežné osobné údaje týkajúce sa uplatnenia práva, osobné údaje týkajúce sa prípadného porušenia ochrany
Lehota na výmaz osob-ných údajov do 6 M od uplynutia 5 rokov od uplatnenia práva resp. vzniku porušenia ochrany


Zabezpečovanie správy siete (sieťová bezpečnosť, informačná bezpečnosť)
Kategórie dotknutých osôb odosielatelia a prijímatelia pošty, zamestnanec, bývalý zamestnanec, zákazník, ob-chodný partner(oprávnené osoby)
Právny základ Oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (recitál 49 Nariadenia). Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie sieťovej a informačnej bezpečnosti
Kategória osobných údajov bežné osobné údaje
Lehota na výmaz osob-ných údajov jednotlivo podľa vymedzenej spracovateľskej operácie, kritérium na určenie – osobné údaje sa spracúvajú na pravidelnej každomesačnej báze správcom siete


Správa registratúry, archivovanie dokumentov, evidencia pošty
Kategórie dotknutých osôb odosielatelia a prijímatelia pošty, zamestnanec, bývalý zamestnanec, zákazník, ob-chodný partner(oprávnené osoby)
Právny základ zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.
Kategória osobných údajov meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mail, iné údaje bežné údaje súvisiace s činnosťou prevádzkovateľa,
Lehota na výmaz osob-ných údajov jednotlivé lehoty uchovávania sú rôzne, kritériom určenia je konkrétny účel spracovania a s ním určená lehota na výmaz osobných údajov obsiahnutých v dokumente

4. AKÉ SÚ KATEGÓRIE PRÍJEMCOV VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
 Oprávnené osoby/zamestnanci prevádzkovateľa
 Subjekt zabezpečujúci spracovanie účtovnej agendy
 Subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

5. USKUTOČŇUJE PREVÁDZKOVATEĽ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EÚ ?
Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie mimo EÚ.

6. AKÉ SÚ OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA?
Prevádzkovateľ vykonal pred začiatkom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb tzv. test proporciona-lity (porovnávací test) pre každý nižšie uvedený oprávnený záujem, v ktorom posúdil jeho legitímnosť, nevy-hnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu práv a slobôd dotknutých osôb.
Oprávnenými záujmami prevádzkovateľa sú v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia:
a) Zabezpečovanie správy siete (sieťová a informačná bezpečnosť)
b) Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov
c) Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a oznámení porušenia ochrany osobných údajov
d) Evidencia dodávateľov/odberateľov
7. BUDE PREVÁDZKOVATEĽ POUŽÍVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE NA AUTOMATIZOVANÉ INDI-VIDUÁLNE ROZHODOVANIE?
Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

8. „COOKIES"
„Cookies" sú malé textové súbory ukladané na Váš pevný disk počítača, môžu byť použité webovými stránka-mi, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť. Naše cookies neobsahujú osobné údaje slúžiace bezprostredne na identifikáciu. Väčšina internetových prehliadačov automaticky tieto súbory prijíma. Prijímanie súborov cookies môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom zmeny nastavenia Vášho webového prehliadača, vymazaním súborov cookies alebo zakázaním prijímania takýchto súborov.


9. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ
Vaše žiadosti o rozsahu, oprávnenosti a ďalších informáciách, týkajúcich sa spracúvania osobných údajov alebo otázky o ochrane osobných údajov môžete uplatniť u prevádzkovateľa na adrese: zakaznic-ke.centrum@jr-tronic.sk alebo písomne na adresu JR Tronic s.r.o., Výčapy-Opatovce 295, 951 44 Výčapy-Opatovce. Vašu žiadosť vybavíme bezplatne okrem výnimky podľa čl. 15 ods. 3 Nariadenia najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti.
10. ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov dodržiava nasledujúce zásady:

• zásada zákonnosti
osobné údaje spracovávame len zákonným spôsobom a osobitne dbáme na to, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutých osôb a pri ochrane osobných údajov postupujeme v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
• zásada obmedzenia účelu
osobné údaje získavame len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nikdy ich ne-spracovávame spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.
• zásada minimalizácie osobných údajov
spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú
• zásada správnosti
dbáme na to aby nami spracúvané osobné údaje boli správne, podľa potreby ich aktualizujeme a za týmto účelom máme prijaté primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.
• zásada minimalizácie uchovávania
osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.
• zásada integrity a dôvernosti
osobné údaje vždy spracúvame iba spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organi-začných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
• zásada zodpovednosti
ako prevádzkovateľ pristupujeme zodpovedne k dodržiavaniu základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a vieme tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.
11. ZÁRUKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia, ktoré sú spracované v dokumentácii k ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ vypracoval bezpečnostnú politiku a smernice upravujúce postup pri spracúvaní osobných údajov s osobitným dôrazom na ochranu práv dotknutých osôb.

 

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať